Čo je mindfulness?

gamaya mindfulness1

Psychológia je o minulosti, koučing o budúcnosti
a mindfulness je o prítomnosti.

Mindfulness predstavuje anglické slovné spojenie – full of mind (plný mysle), čiže stav, kedy sme mysľou plne prítomní v tom, čo  v danom momente robíme. Niečo, čo poznáme z detstva a čo sme vďaka rôznym zvykom, starostiam, či naučeným vzorcom správania prestali robiť. Mindfulness je teda existencia prostredníctvom všímavosti. Predstavuje pochopenie východných filozofií a ich spracovanie do podoby vhodnej pre človeka západnej civilizácie. Napomáha uvedomeniu, že život pozostáva z momentov, ktoré si buď všimneme alebo prejdú okolo nás nepovšimnuté. V závislosti od toho, čo sa rozhodujeme si všímať zväčša na podvedomej úrovni, vytvára obraz nášho života. Rozhodnutím všímať si možno aj niečo iné, než si bežne všímame, začíname objavovať nové možnosti. Podpora nových možností všímania sa realizuje prostredníctvom koncentrácie na daný moment v sede, ľahu alebo pohybe. Je sprevádzaná vedením lektora. Táto technika rovnako ako ostatné techniky osobného rozvoja pomáha uvoľneniu stresu na základe pochopenia čo pre nás stres znamená a čo je pre nás spúšťačom stresu. Umožňuje rozvinúť zručnosti ako sú empatické počúvanie, vedomý spôsob reči a tým napomáha riešiť konflikty a uskutočňovať naše ciele.

Prepisovaním vyjazdených drážok v mozgu pravidelným posilňovaním tohto svalu sa dávame na odvážnu, ale realizovateľnú cestu premeny toho, čo je v nás zabudované cez spomienky a presvedčenia.

Mgr. Margaréta Házel
medzinárodne certifikovaná inštruktorka mindfulness

Čo hovorí veda?

Mindfulness je teoretický koncept, ktorý našiel základy v Budhistickej filozofii – nie je náboženský ani ezoterický. Samotný termín mindfulness pochádza zo slova sati z jazyka Pali, ktoré v preklade znamená “pamätať si”, schopnosť nezaujate pozorovať, zaznamenávať, či znovuspoznávať prežívané psychické a fyzické javy.

Každý autor, ktorý pracoval s týmto konceptom ho definoval odlišne. Brown a Ryan ako receptívnu pozornosť a povedomie o súčasných udalostiach a zážitkoch, Jon Kabat Zinn ako povedomie, ktoré sa objaví prostredníctvom toho, že človek zámerne a neodsudzujúco dáva v tomto okamihu pozor na odohrávajúcu sa skúsenosť.

Bishop a kol. sa zhodli na teórii, že mindfulness pozostáva z dvoch konceptov:

 1. sebaregulácia pozornosti tak, aby zostala na momentálnej skúsenosti, čím dovoľuje zvýšené spoznávanie mentálnych udalostí v tomto okamihu – je to filozofická tradícia budhizmu, precvičovaná cez meditáciu,
 2. prijatie konkrétnej orientácie k svojej skúsenosti v prítomnom okamihu, orientácie, ktorá je charakterizovaná zvedavosťou, otvorenosťou a akceptáciou.


Mindfulness
sa dá popísať ako všímavý stav mysle a do slovenčiny sa najčastejšie prekladá ako všímavosť. Jedná sa o uvedomovanie si vnemov, myšlienok a emócií, ktoré sú prítomné v danom okamihu bez toho, aby na ne človek automaticky reagoval. V psychológii je považovaný najmä za nástroj pre zvyšovanie uvedomenia a zmysluplného reagovania na mentálne procesy, ktoré vedú k emočnému distresu a maladaptívnemu správaniu.gamaya.sk-mindfullness-1

Niemec a kol. mindfulness popisuje ako opak nastavenia mysle, ktorá koná „zo zvyku“, automaticky, nevenuje pozornosť prítomnosti a je plná myšlienok. Je presvedčený, že sa jedná o komplexný spôsob, akým sa dá viesť bežný život a nie je to len o cvičení. Na základe predpokladov synergizujúceho efektu prepojenia silných stránok a mindfulness, zostavili Mindfulness – Based Strengths Practise (MBSP). Jeho efekt sa prejavuje aj na zvýšenom zmysle života. Výsledkom výskumu, ktorý vypracoval Niemec a kol. bolo, že odhalil silné stránky, ktorými sú napr. vodcovstvo, optimizmus, akceptácia (partnera), cnosť, vytrvalosť, láskavosť, spiritualita,  autenticita a úprimnosť.

Byť všímavý znamená byť duchom prítomný tu a teraz (schopný vnímať a zaznamenávať prežívané psychické a telesné javy), pretože ak si niečo predstavujeme, vzďaľujeme sa od prežívania prítomného a od práve prežívanej skutočnosti a začíname byť nevšímaví.

Medzi prejavy vnímania javov patria

 • ostražitosť,
 • plné vedomie,
 • uvedomenie (uvedomovanie),
 • zapamätateľnosť,
 • sprítomnivosť,
 • duchaprítomnosť.

Základné charakteristiky mindfulness

Aj keď nám autori ponúkajú rôzne definície mindfulness, väčšina z nich sa zhoduje na rozdelení do 6 základných charakteristík:

 1. Jasnosť uvedomenia (Clarity of Awareness) – jasné uvedomovanie si svojho vnútorného aj vonkajšieho sveta, vrátane myšlienok, emócii, pocitov, akcií a prostredia tak, ako existujú v ktoromkoľvek okamihu. Stav mindfulness zahŕňa číru pozornosť na všetko, čo vstúpi do nášho povedomia.
 2. Nekoncepčné, nediskriminačné uvedomenie (Nonconceptual, Nondiscriminatory Awareness) – dovoľuje osobe zostať v priamom kontakte s realitou, ktorú neporovnáva, nekategorizuje, nehodnotí, nereflektuje, nerozjíma, nepremýšľa nad udalosťami a zážitkami založenými na pamäti.
 3. Flexibilita uvedomenia a pozornosti (Flexibility of Awareness and Attention) – človek si môže byť vedomý všetkého, čo sa deje tu a teraz (jasné vedomie) a tiež môže sústrediť svoju pozornosť na niečo konkrétne (zameraná pozornosť).
 4. Empirický postoj k realite (Empirical Stance Toward Reality) – spočíva v tom, že sa snaží získať všetky fakty podobne, ako sa objektívny vedec snaží získať presné informácie o nejakom fenoméne.
 5. Na prítomnosť orientované vedomie (Present-oriented Consciousness) – človek s vysokou úrovňou mindfulness sa nezaoberá minulosťou a netrápi ho budúcnosť, zaoberá sa výlučne, čo sa deje v súčasnosti, tu a teraz.
 6. Stabilita alebo kontinuita pozornosti a uvedomenia (Stability or Continuity of Attention and Awareness) – pomáha eliminovať priestor pre koncepty, myšlienky alebo emócie, aby boli slepo a automaticky naviazané na holé fakty. Stabilita nám pomáha uvedomiť si, že sme sa zamotali do myšlienok a emócii zakorenených v minulosti alebo očakávaných od budúcnosti a pomáha nám vrátiť svoje uvedomenie a pozornosť na to, čo sa deje v súčasnosti. Kontinuita uvedomenia a pozornosti zabezpečuje, že naša pozornosť sa môže hýbať z úzkeho zamerania do širšieho bez rozptýlenia alebo straty prepojenosti.

Precvičovanie a benefity cvičenia mindfulness

Mindfulness sa precvičuje rôznymi meditačnými technikami, princíp je však vždy rovnaký. Medzi základné najjednoduchšie meditácie patrí taká, že človek sedí na stoličke alebo na zemi a snaží sa sústrediť na nejaký vnem (najčastejšie dych). Keď prichádzajú myšlienky, človek sa ich snaží pozorovať bez posudzovania či reakcie a opätovne sa vracia pozornosťou späť k dychu.gamaya.sk-mindfullness-2

Benefity, ktoré mindfulness prináša, sú veľmi početné a prospešné, spoločne so silnými stránkami sa vzájomne dopĺňajú a podporujú, a tvrdia, že jedinec má univerzálne kvality, ktoré sa môžu prejavovať a posilňovať pri ľubovoľných 35 činnostiach.

Medzi benefity patria:

 • zmiernenie symptómov depresie,
 • zníženie stresu,
 • zníženie emočnej reaktivity,
 • zlepšenie pracovnej pamäte,
 • pokojnejšia myseľ,
 • zlepšenie sústredenia,
 • zvýšenie kognitívnej flexibility,
 • zvýšenie spokojnosti v rámci vzťahov.

Použitá literatúra

PhDr. Mgr. Eva Medvecká, PhD., DiS

Autorka
Vyštudovala III.st. VŠ v odbore ošetrovateľstvo. Má špecializáciu z anesteziológie, resuscitológie a urgentnej starostlivosti, špecializáciu z komunitného ošetrovateľstva. 38 rokov pracovala ako vedúca sestra na OAIM. Od roku 2015  je konateľom  ADOS. Počas dlhoročnej odbornej praxe a celoživotného vzdelávania získala široké spektrum multiodborových vedomostí a skúsenosti v nemocničných zariadeniach, ale aj v  komunitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prednáša, konzultuje a oponuje  diplomové práce na VŠ v odbore ošetrovateľstvo.

Užitočné odkazy:

gamaya mindful academy